VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 számú, az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló irányelvének 26. cikke (1) bekezdése alapján a 2023. évi XXV. törvény szerinti visszaélések bejelentésére a CSABAcast Kft. az alábbi szabályzatot alkotta meg:

1.       Bevezetés


1.1. A szabályzat célja


Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a belső visszaélések bejelentési rendszerének, a
kivizsgálási és szankcionálási folyamatoknak a keretét, amely elősegíti a bizalomra és tisztességes magatartásra épülő vállalati kultúra erősítését és a CSABAcast Kft. jó hírnevének megőrzését.

1.2. Szabályzat tartalma


Jelen Szabályzat meghatározza a visszaélés bejelentési rendszer működésének célját, hatályát, alapelveit, folyamatát, valamint a bejelentések kezelésének ellátásért felelős személyeket, továbbá a kivizsgálási és szankcionálási folyamatok keretét.

2.       Fogalommeghatározások

  1. Bejelentés: jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ, amelyet a Bejelentő személy a Visszaélés-bejelentési rendszerben a címzetthez eljuttat;
  2. Bejelentő: az a személy, aki Bejelentést a Visszaélés-bejelentési rendszerben megteszi;
  3. Bejelentésben érintett személy: a Bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy;
  4. Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
  5. Foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.
  6. Foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a Foglalkoztató számára és annak irányítása alatt Foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

3.       A Visszaélés-bejelentési rendszer

A Társaság által működtetett Visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A Visszaélés-bejelentési rendszert Hajdu Melinda, mint a Társaságnál erre a célra kijelölt, pártatlan személy működteti (a továbbiakban: Működtető).

Elérhetőségei:

visszaeles@csabacast.hu
CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft., 3032 Apc, Ipari park 2.

A Társaság honlapján a rendelkezésre álló formanyomtatványon, illetve űrlapon.

A Társaság Visszaélés-bejelentési rendszerében Bejelentést tehet:

a)       a Társaság által Foglalkoztatott;

b)       az a Foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;

c)       a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;

d)       az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll;

e)       a Társaságban tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyvezetéséhez tartozó személy;

f)       a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;

g)       a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;

h)       a Társasággal az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

i)       az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

4.       A Bejelentés módjai

  1. A Bejelentést szóban személyesen vagy e-mailben, illetve levélben írásban lehet megtenni. A szóbeli Bejelentést személyesen lehet megtenni előzetes időpontegyeztetést követően, a Társaság székhelyén.

5.       A Bejelentés kivizsgálása

  1. A Működtető a hozzá érkezett Bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja. Ezt a határidőt különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A Bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának okairól röviden tájékoztatni kell. A Bejelentés kivizsgálásának és a Bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 (három) hónapot.

b)       a Bejelentést nem a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott, a Bejelentés megtételére jogosult személy tette meg;

c)       a Bejelentés ugyanazon Bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés;

d)       a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a Bejelentésben érintett személy jogainak a Bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

6.       A bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés szabályai

1.       A Visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

a)       a Bejelentőnek,

b)       annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a Bejelentésre okot adott, és

c)       annak a személynek, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a Bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők.

2.       A Visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a 6.1. pont hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

3.       A Bejelentő személyes adatai – a nyilvánvalóan rosszhiszemű, valótlan adatokat, információkat közlő Bejelentő adatainak kivételével – csak a Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező állami szerv vagy hatóság részére adhatók át, ha ezen állami szerv vagy hatóság az adatok kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a Bejelentő hozzájárult. A Bejelentő személyes adatai kifejezett hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

4.       Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

a)       ezzel összefüggésben bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, a Bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult állami szerv, hatóság vagy személy részére át kell adni,

b)      megalapozottan valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult állami szerv, hatóság vagy személy kérelmére át kell adni.

5.       Ha a Bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a Bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

6.       A Visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a Bejelentésre vonatkozó, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztörvény) foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

7.       A személyazonosságát felfedő Bejelentő, a Bejelentésben érintett személy, illetőleg az a személy, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. A Bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a Bejelentés tartalmára és a Bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a Bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

8.       A Bejelentésben érintett személyt és azt a személyt, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a Bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a Bejelentésben érintett, illetőleg a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy a Bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A Bejelentésben érintett illetőleg a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a Bejelentés kivizsgálását.

7.       A Bejelentők védelme

1.       Minden, a Bejelentő számára hátrányos intézkedés,

a)       amelyre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és

b)       amelyet a 3. fejezetben meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

2.       Hátrányos intézkedésnek minősül a Bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen

a)       a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések;

b)       a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása;

c)       a képzés megtagadása;

d)       a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia;

e)       a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása;

f)       a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés;

g)       a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód;

h)       a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a Foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják;

i)       a határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése;

j)       a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is;

k)       az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet;

l)       az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása;

m)      az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és

n)       az engedély visszavonása.

3.       A 7.2. pont szerinti hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során – ha a Bejelentő a Bejelentés megtételének jogszerűségét bizonyítja –

a)       vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és

b)       a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a Bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.

4.       A Bejelentés jogszerű megtétele esetén a Bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen Bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a Bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a Bejelentés szükséges volt a Bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

5.       A Bejelentés jogszerű megtétele esetén a Bejelentőt nem terheli felelősség a Bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a Bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el. A Bejelentő a Bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a Bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a Bejelentés szükséges volt a Bejelentéssel érintett körülmények feltárásához. A Bejelentő az 7.4.-7.5. pontban foglaltakra valamennyi hatósági vagy bírósági eljárás során – a Bejelentés megtétele jogszerűségének bizonyítása mellett – hivatkozhat.

6.       A Bejelentés megtétele jogszerű, ha

a)       a Bejelentő a bejelentését a Visszaélés-bejelentési rendszerben, a jelen Szabályzatban, illetve a Panasztörvényben meghatározott szabályok szerint tette meg;

b)       a Bejelentő a Bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és

c)       a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a Bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a Bejelentés időpontjában valós volt.

7.       A Bejelentőre vonatkozó védelemben részesül, aki

a)       a jogszerű Bejelentést tevő Bejelentő részére segítséget nyújt a Bejelentés megtétele során,

b)       a jogszerű Bejelentést tevő Bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy – így különösen a bejelentő munkatársa vagy családtagja -, akit a 7.2. pont szerinti hátrányos intézkedés érhet.

8.         Vegyes rendelkezések

1.       A jelen Szabályzatban részletesen nem szabályozott kérdésekben a Panasztörvényben foglaltak az irányadók.

2.       Jelen Szabályzat rendelkezéseit a Panasztörvény hatálybalépésétől, 2023. július 24. napjától kell alkalmazni.

1. számú melléklet a CSABAcast Kft. visszaélés-bejelentési szabályzatához

Adatkezelési tájékoztató visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggésben

A Die Firma CSABAcast GmbH (3032 Apc, Industrial Park 2., Cg.10-09-039207, info@csabacast.hu) (im Folgenden: das Unternehmen) a visszaélés-bejelentési rendszert igénybe vevő természetes személyt tájékoztatja arról, hogy személyes adatait visszaélés-bejelentési rendszer használatával összefüggésben az alábbiak szerint kezeli:

  1. DATENSCHUTZERKLÄRUNGEN

1.1. Auftragsverarbeiter::

Eine natürliche oder juristische Person, die personenbezogene Daten im Auftrag des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen verarbeitet.

1.2 Datenverwaltung::

Jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang wie Erheben, Erfassen, Systematisierung, Speicherung, Veränderung, Wiederauffinden, Verwendung, Weitergabe, Einschränkung oder Löschung personenbezogener Daten oder von Dateien.

1.3. Verantwortlicher::

Eine natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.

1.4. Empfänger:

Eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder jede andere Stelle, an die die personenbezogenen Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich um einen Dritten handelt oder nicht. Öffentliche Stellen, die im Rahmen einer Einzelermittlung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten Zugang zu personenbezogenen Daten haben können, sind keine Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten durch diese öffentlichen Stellen muss den geltenden Datenschutzvorschriften entsprechend dem Zweck der Verarbeitung entsprechen.

1.5. Zustimmung der betroffenen Person

Eine freiwillige, für den konkreten Fall geltende, in Kenntnis der Sachlage und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung der betroffenen Person, mit der sie ihre eindeutige Zustimmung durch eine Erklärung oder eine Handlung, zum Ausdruck bringt, ihr Einverständnis mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten erklärt.

1.6. Personenbezogene Daten::

Alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person („betroffene Person) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, zum Beispiel durch Zuordnung zu einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.

Rechtsgrundlage:              Jogi kötelezettség teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont – a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján)

Zweck:                      A bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése.

Betroffene Daten:   A bejelentő személyes adatai, valamint annak a személyes adatai, akinek a magatartása vagy mulasztása okot adott a bejelentésre, továbbá akinek érdemi információja van a bejelentéssel kapcsolatosan. A bejelentési rendszerből minden más – az előzőekben meghatározottakhoz nem tartozó – személyes adat haladéktalanul törlésre kerül.

Dauer:           A fentebb meghatározott cél megvalósítását követő 30 nap

Címzettek:           A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező állami szerv és hatóság részére adhatók át, ha ezen állami szerv és hatóság annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, a személyes adatait az erre vonatkozó eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

3.         RECHTE DER BETROFFENEN PERSONEN

Die betroffene Person kann Auskunft über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten sowie Berichtigung, Löschung oder Widerruf verlangen, sofern es sich nicht um eine obligatorische Datenverarbeitung handelt, und sie kann ihr Recht auf Offenlegung und Widerspruch ausüben - wie bei der Erhebung der Daten angegeben oder indem sie sich an das Unternehmen wendet.

Recht auf Information:

Das Unternehmen ergreift geeignete Maßnahmen, um den betroffenen Personen alle Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den Artikeln 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung sowie alle Informationen gemäß den Artikeln 15-22 und 34 der Datenschutz-Grundverordnung in knapper, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache zur Verfügung zu stellen.

A tájékozódáshoz való jog írásban a Társaság jelen tájékoztatóban írt elérhetőségein keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. A tájékoztatáshoz való joga gyakorlása során a Bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft:

Die betroffene Person hat das Recht, von der Unternehmen eine Rückmeldung darüber zu erhalten, ob ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden oder nicht, und, falls eine solche Verarbeitung im Gange ist, das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten und die folgenden Informationen:

A Társaság a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást, azzal, hogy a hozzáféréshez való joga gyakorlása során a Bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

Recht auf Berichtigung::

Die betroffene Person kann die Berichtigung unrichtiger, sie betreffender personenbezogener Daten, die von dem Unternehmen verarbeitet werden, und die Vervollständigung unvollständiger Daten verlangen.

Recht auf Löschung:

Die betroffene Person hat das Recht, auf Antrag und ohne unangemessene Verzögerung die Löschung ihrer personenbezogenen Daten durch das Unternehmen zu verlangen, wenn einer der folgenden Gründe vorliegt:

Die Löschung von Daten kann nicht veranlasst werden, wenn die Verarbeitung notwendig ist:

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:

Das Unternehmen wird die Verarbeitung auf Antrag der betroffenen Person einschränken, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

Unterliegt die Verarbeitung einer Einschränkung, so dürfen andere personenbezogene Daten als die Speicherung nur mit Einwilligung der betroffenen Person oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

Das Unternehmen informiert die betroffene Person über die Aufhebung der Einschränkung der Verarbeitung.

Recht auf Datenübertragbarkeit:

Erfolgt die Verarbeitung mit automatisierten Mitteln und verarbeitet das Unternehmen die Daten mit Einwilligung der betroffenen Person oder auf der Grundlage einer vertraglichen Rechtsgrundlage, hat die betroffene Person das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie dem Unternehmen zur Verfügung gestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten einem anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen zu übermitteln.

Recht auf Widerspruch:

Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die der Gesellschaft übertragen wurde, oder die zur Wahrung berechtigter Interessen der Gesellschaft oder eines Dritten erforderlich ist, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf die vorgenannten Bestimmungen gestütztes Profiling. Im Falle eines Widerspruchs darf das Unternehmen die personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, es liegen zwingende schutzwürdige Gründe vor, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person übersteigen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Werden personenbezogene Daten für Zwecke der Direktwerbung verarbeitet, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Im Falle eines Widerspruchs gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Direktwerbung werden die Daten nicht für diese Zwecke verarbeitet.

Automatisierte Entscheidungsfindung in Einzelfällen, einschließlich Profiling:

Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung - einschließlich Profiling - beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die rechtliche Wirkung ihr gegenüber entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

Das vorstehende Recht gilt nicht, wenn die Verarbeitung

Recht auf Widerruf:

Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die auf der Einwilligung vor deren Widerruf beruht.

Recht auf Rechtsbehelfe:

Recht auf Anrufung eines Gerichts:

Die betroffene Person kann rechtliche Schritte einleiten, wenn ihre Rechte verletzt werden. Das Gericht entscheidet den Fall außergerichtlich.

Recht auf einen Rechtsbehelf:

Beschwerden können bei der Nationalen Behörde für Datenschutz und Informationsfreiheit unter den auf der Website www.naih.hu angegebenen Kontaktdaten eingereicht werden.

Die Datenschutzpolitik des Unternehmens enthält weitere Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten, insbesondere über die Identität und die Tätigkeiten der Datenverarbeiter und die Maßnahmen zur Datensicherheit.

2. számú melléklet a CSABAcast Kft. visszaélés-bejelentési szabályzatához

A Bejelentő tájékoztatása az eljárási szabályokról

Tisztelt Bejelentő!

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasztörvény) és a CSABAcast Kft.visszaélés-bejelentési szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) alapján a következő tájékoztatást adom Önnek.

1.       Tájékoztatás a Panasztörvény szerinti belső visszaélés-bejelentési rendszerre és eljárásra vonatkozóan

A Panasztörvény szerint Ön a bejelentését megteheti szóban személyesen vagy e-mailben, illetve levélben írásban. A szóbeli Bejelentést személyesen lehet megtenni előzetes időpontegyeztetést követően, a Társaság székhelyén.

A Panasztörvény kiemelt figyelmet fordít a visszaélés-bejelentők védelmére. Minden, a Bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és amelyet a foglalkoztatóval meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

A bejelentés megtétele jogszerű, ha a Bejelentő a bejelentését a Visszaélés-bejelentési rendszerek valamelyikén, a Panasztörvényben meghatározott szabályok szerint tette meg; a Bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

2.       Bejelentő tájékoztatása az eljárási szabályokról

A CSABAcast Kft. saját belső visszaélés-bejelentési rendszerét a Panasztörvény 19.§-ban foglaltaknak megfelelően erre a célra kijelölt, pártatlan személy (a továbbiakban: Működtető) közreműködésével működteti.

A Működtető a bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja. Ezt a határidőt különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A Bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának okairól tájékoztatni kell. A bejelentés kivizsgálásának és a Bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A bejelentés kivizsgálása során a Működtető kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.

A bejelentést a Panasztörvényben és a Szabályzatban meghatározott okok fennállása esetén a Működtetőnek nem kell kivizsgálnia. Ilyen ok, ha a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg; ha olyan személy tette meg, aki nem jogosult bejelentés megtételére; ugyanaz a személy, ugyanazt, a korábban már megtett bejelentést teszi meg, ismételten vagy ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények vagy mulasztások, illetve egyéb visszaélések orvoslására. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a büntető feljelentés megtételéről.

A Működtető a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás akkor mellőzhető, ha a Működtető a Bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást – utólag is igazolható módon – kifejezetten tudomásul vette.