VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 számú, az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló irányelvének 26. cikke (1) bekezdése alapján a 2023. évi XXV. törvény szerinti visszaélések bejelentésére a CSABAcast Kft. az alábbi szabályzatot alkotta meg:

1.       Bevezetés


1.1. A szabályzat célja


Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a belső visszaélések bejelentési rendszerének, a
kivizsgálási és szankcionálási folyamatoknak a keretét, amely elősegíti a bizalomra és tisztességes magatartásra épülő vállalati kultúra erősítését és a CSABAcast Kft. jó hírnevének megőrzését.

1.2. Szabályzat tartalma


Jelen Szabályzat meghatározza a visszaélés bejelentési rendszer működésének célját, hatályát, alapelveit, folyamatát, valamint a bejelentések kezelésének ellátásért felelős személyeket, továbbá a kivizsgálási és szankcionálási folyamatok keretét.

2.       Fogalommeghatározások

  1. Bejelentés: jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ, amelyet a Bejelentő személy a Visszaélés-bejelentési rendszerben a címzetthez eljuttat;
  2. Bejelentő: az a személy, aki Bejelentést a Visszaélés-bejelentési rendszerben megteszi;
  3. Bejelentésben érintett személy: a Bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy;
  4. Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
  5. Foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.
  6. Foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a Foglalkoztató számára és annak irányítása alatt Foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

3.       A Visszaélés-bejelentési rendszer

A Társaság által működtetett Visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A Visszaélés-bejelentési rendszert Hajdu Melinda, mint a Társaságnál erre a célra kijelölt, pártatlan személy működteti (a továbbiakban: Működtető).

Elérhetőségei:

visszaeles@csabacast.hu
CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft., 3032 Apc, Ipari park 2.

A Társaság honlapján a rendelkezésre álló formanyomtatványon, illetve űrlapon.

A Társaság Visszaélés-bejelentési rendszerében Bejelentést tehet:

a)       a Társaság által Foglalkoztatott;

b)       az a Foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;

c)       a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;

d)       az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll;

e)       a Társaságban tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyvezetéséhez tartozó személy;

f)       a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;

g)       a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;

h)       a Társasággal az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

i)       az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

4.       A Bejelentés módjai

  1. A Bejelentést szóban személyesen vagy e-mailben, illetve levélben írásban lehet megtenni. A szóbeli Bejelentést személyesen lehet megtenni előzetes időpontegyeztetést követően, a Társaság székhelyén.

5.       A Bejelentés kivizsgálása

  1. A Működtető a hozzá érkezett Bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja. Ezt a határidőt különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A Bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának okairól röviden tájékoztatni kell. A Bejelentés kivizsgálásának és a Bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 (három) hónapot.

b)       a Bejelentést nem a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott, a Bejelentés megtételére jogosult személy tette meg;

c)       a Bejelentés ugyanazon Bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés;

d)       a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a Bejelentésben érintett személy jogainak a Bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

6.       A bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés szabályai

1.       A Visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

a)       a Bejelentőnek,

b)       annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a Bejelentésre okot adott, és

c)       annak a személynek, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a Bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők.

2.       A Visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a 6.1. pont hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

3.       A Bejelentő személyes adatai – a nyilvánvalóan rosszhiszemű, valótlan adatokat, információkat közlő Bejelentő adatainak kivételével – csak a Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező állami szerv vagy hatóság részére adhatók át, ha ezen állami szerv vagy hatóság az adatok kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a Bejelentő hozzájárult. A Bejelentő személyes adatai kifejezett hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

4.       Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

a)       ezzel összefüggésben bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, a Bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult állami szerv, hatóság vagy személy részére át kell adni,

b)      megalapozottan valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult állami szerv, hatóság vagy személy kérelmére át kell adni.

5.       Ha a Bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a Bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

6.       A Visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a Bejelentésre vonatkozó, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztörvény) foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

7.       A személyazonosságát felfedő Bejelentő, a Bejelentésben érintett személy, illetőleg az a személy, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. A Bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a Bejelentés tartalmára és a Bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a Bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

8.       A Bejelentésben érintett személyt és azt a személyt, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a Bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a Bejelentésben érintett, illetőleg a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy a Bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A Bejelentésben érintett illetőleg a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a Bejelentés kivizsgálását.

7.       A Bejelentők védelme

1.       Minden, a Bejelentő számára hátrányos intézkedés,

a)       amelyre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és

b)       amelyet a 3. fejezetben meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

2.       Hátrányos intézkedésnek minősül a Bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen

a)       a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések;

b)       a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása;

c)       a képzés megtagadása;

d)       a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia;

e)       a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása;

f)       a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés;

g)       a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód;

h)       a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a Foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják;

i)       a határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése;

j)       a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is;

k)       az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet;

l)       az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása;

m)      az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és

n)       az engedély visszavonása.

3.       A 7.2. pont szerinti hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során – ha a Bejelentő a Bejelentés megtételének jogszerűségét bizonyítja –

a)       vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és

b)       a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a Bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.

4.       A Bejelentés jogszerű megtétele esetén a Bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen Bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a Bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a Bejelentés szükséges volt a Bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

5.       A Bejelentés jogszerű megtétele esetén a Bejelentőt nem terheli felelősség a Bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a Bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el. A Bejelentő a Bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a Bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a Bejelentés szükséges volt a Bejelentéssel érintett körülmények feltárásához. A Bejelentő az 7.4.-7.5. pontban foglaltakra valamennyi hatósági vagy bírósági eljárás során – a Bejelentés megtétele jogszerűségének bizonyítása mellett – hivatkozhat.

6.       A Bejelentés megtétele jogszerű, ha

a)       a Bejelentő a bejelentését a Visszaélés-bejelentési rendszerben, a jelen Szabályzatban, illetve a Panasztörvényben meghatározott szabályok szerint tette meg;

b)       a Bejelentő a Bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és

c)       a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a Bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a Bejelentés időpontjában valós volt.

7.       A Bejelentőre vonatkozó védelemben részesül, aki

a)       a jogszerű Bejelentést tevő Bejelentő részére segítséget nyújt a Bejelentés megtétele során,

b)       a jogszerű Bejelentést tevő Bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy – így különösen a bejelentő munkatársa vagy családtagja -, akit a 7.2. pont szerinti hátrányos intézkedés érhet.

8.         Vegyes rendelkezések

1.       A jelen Szabályzatban részletesen nem szabályozott kérdésekben a Panasztörvényben foglaltak az irányadók.

2.       Jelen Szabályzat rendelkezéseit a Panasztörvény hatálybalépésétől, 2023. július 24. napjától kell alkalmazni.

1. számú melléklet a CSABAcast Kft. visszaélés-bejelentési szabályzatához

Adatkezelési tájékoztató visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggésben

A CSABAcast Ltd. (3032 Apc, Industrial Park 2., Cg.10-09-039207, info@csabacast.hu) (hereinafter referred to as the Company) a visszaélés-bejelentési rendszert igénybe vevő természetes személyt tájékoztatja arról, hogy személyes adatait visszaélés-bejelentési rendszer használatával összefüggésben az alábbiak szerint kezeli:

  1. INTERPRETATIVE PROVISIONS

1.1. Data processor::

The natural or legal person who processes personal data on behalf of the Data Controller.

1.2. Data management::

Any operation, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, storage, alteration, retrieval, use, disclosure, restriction or deletion of personal data or data files.

1.3. Data Controller::

The natural or legal person who, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data.

1.4 Recipient:

The natural or legal person, public authority, agency or any other body with whom or to which personal data are disclosed, whether or not a third party. Public authorities which may have access to personal data in the context of an individual investigation in accordance with Union or Member State law are not recipients; the processing of such data by those public authorities must comply with the applicable data protection rules in accordance with the purposes of the processing.

1.5. Consent of the data subject

A voluntary, specific, adequately informed and unambiguous indication of the data subject's wishes by which they confirm, by a statement or by an act expressing their unambiguous consent, that they give their consent to the processing of personal data concerning them.

1.6 Personal Data::

Any information relating to an identified or identifiable natural person ("data subject"). An identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, for example by reference to a name, number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

Legal basis:              Jogi kötelezettség teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont – a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján)

Purpose:                      A bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése.

Data concerned:   A bejelentő személyes adatai, valamint annak a személyes adatai, akinek a magatartása vagy mulasztása okot adott a bejelentésre, továbbá akinek érdemi információja van a bejelentéssel kapcsolatosan. A bejelentési rendszerből minden más – az előzőekben meghatározottakhoz nem tartozó – személyes adat haladéktalanul törlésre kerül.

Duration:           A fentebb meghatározott cél megvalósítását követő 30 nap

Címzettek:           A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező állami szerv és hatóság részére adhatók át, ha ezen állami szerv és hatóság annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, a személyes adatait az erre vonatkozó eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

3.         THE RIGHTS OF DATA SUBJECTS

The data subject may request information about the processing of their personal data, and may request the rectification, erasure or withdrawal of their personal data, except for mandatory data processing. They may also exercise their right to data portability and objection in the manner indicated when the data were collected, or by contacting the Company.

Right to information:

The Company shall take appropriate measures to provide data subjects with all the information on the processing of personal data referred to in Articles 13 and 14 of the GDPR and each of the notifications referred to in Articles 15 to 22 and 34 of the GDPR in a concise, transparent, intelligible and easily accessible form, in clear and plain language.

A tájékozódáshoz való jog írásban a Társaság jelen tájékoztatóban írt elérhetőségein keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. A tájékoztatáshoz való joga gyakorlása során a Bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

The data subject's right of access:

The data subject has the right to receive feedback from the Company as to whether or not their personal data are being processed and, if such processing is ongoing, the right to access the personal data and the following information:

A Társaság a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást, azzal, hogy a hozzáféréshez való joga gyakorlása során a Bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

Right to rectification::

The data subject may request the correction of inaccurate personal data relating to them processed by the Company and the completion of incomplete data.

Right to erasure:

The data subject shall have the right, upon request and without undue delay, to have personal data relating to them erased by the Company if one of the following grounds applies:

The erasure of data cannot be initiated if the processing is necessary:

Right to restriction of processing:

The Company will restrict processing at the request of the data subject if one of the following conditions is met:

Where processing is subject to restriction, personal data, other than storage, may be processed only with the consent of the data subject or for the establishment, exercise or defence of legal claims or for the protection of the rights of another natural or legal person or of an important public interest of the Union or of a Member State.

The Company shall inform the data subject of the lifting of the restriction on processing.

Right to data portability:

Where processing is carried out by automated means and the Company processes the data on the basis of the data subject's consent or on the basis of a contractual legal basis, the data subject has the right to receive the personal data relating to them which they have provided to the Company in a structured, commonly used, machine-readable format and to transmit these data to another controller.

Right to object:

The data subject has the right to object at any time, on grounds relating to their particular situation, to the processing of their personal data necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the Company, or necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the Company or a third party, including profiling based on the aforementioned provisions. In the event of an objection, the Company may no longer process the personal data, unless there are compelling legitimate grounds for doing so which override the interests, rights and freedoms of the data subject or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

Where personal data are processed for direct marketing purposes, the data subject shall have the right to object at any time to processing of personal data concerning them for such purposes, including profiling, where it is related to direct marketing. In the event of an objection to the processing of personal data for direct marketing purposes, the data shall not be processed for those purposes.

Automated decision-making in individual cases, including profiling:

The data subject has the right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning them or similarly significantly affects them.

The above right shall not apply where the processing

Right of withdrawal:

The data subject has the right to withdraw their consent at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing based on consent prior to its withdrawal.

Right to legal remedies:

Right to apply to the courts:

The data subject may take legal action in the event of a breach of their rights. The court shall rule on the case out of turn.

Data protection authority procedure:

Complaints can be lodged with the National Authority for Data Protection and Freedom of Information at the contact details indicated on the website www.naih.hu.

The Company's Privacy and Data Protection Policy provides further information on the processing of personal data, in particular on the identity and activities of data processors and data security measures.

2. számú melléklet a CSABAcast Kft. visszaélés-bejelentési szabályzatához

A Bejelentő tájékoztatása az eljárási szabályokról

Tisztelt Bejelentő!

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasztörvény) és a CSABAcast Kft.visszaélés-bejelentési szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) alapján a következő tájékoztatást adom Önnek.

1.       Tájékoztatás a Panasztörvény szerinti belső visszaélés-bejelentési rendszerre és eljárásra vonatkozóan

A Panasztörvény szerint Ön a bejelentését megteheti szóban személyesen vagy e-mailben, illetve levélben írásban. A szóbeli Bejelentést személyesen lehet megtenni előzetes időpontegyeztetést követően, a Társaság székhelyén.

A Panasztörvény kiemelt figyelmet fordít a visszaélés-bejelentők védelmére. Minden, a Bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és amelyet a foglalkoztatóval meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

A bejelentés megtétele jogszerű, ha a Bejelentő a bejelentését a Visszaélés-bejelentési rendszerek valamelyikén, a Panasztörvényben meghatározott szabályok szerint tette meg; a Bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

2.       Bejelentő tájékoztatása az eljárási szabályokról

A CSABAcast Kft. saját belső visszaélés-bejelentési rendszerét a Panasztörvény 19.§-ban foglaltaknak megfelelően erre a célra kijelölt, pártatlan személy (a továbbiakban: Működtető) közreműködésével működteti.

A Működtető a bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja. Ezt a határidőt különösen indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A Bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának okairól tájékoztatni kell. A bejelentés kivizsgálásának és a Bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A bejelentés kivizsgálása során a Működtető kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.

A bejelentést a Panasztörvényben és a Szabályzatban meghatározott okok fennállása esetén a Működtetőnek nem kell kivizsgálnia. Ilyen ok, ha a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg; ha olyan személy tette meg, aki nem jogosult bejelentés megtételére; ugyanaz a személy, ugyanazt, a korábban már megtett bejelentést teszi meg, ismételten vagy ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények vagy mulasztások, illetve egyéb visszaélések orvoslására. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a büntető feljelentés megtételéről.

A Működtető a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás akkor mellőzhető, ha a Működtető a Bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást – utólag is igazolható módon – kifejezetten tudomásul vette.