Visszaélés bejelentő rendszer

A CSABAcast Kft. elkötelezett a tisztességes és átlátható működés mellett, ennek érdekében munkáltatói visszaélés bejelentési rendszert működtetünk.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 számú, az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló irányelvének 26. cikke (1) bekezdése alapján a 2023. évi XXV. törvény szerinti visszaélések bejelentésére a CSABAcast Kft. az alábbi szabályzatot alkotta meg

A visszaélés bejelentési rendszer célja: meghatározza a belső visszaélések bejelentési rendszerének, a kivizsgálási és szankcionálási folyamatoknak a keretét, amely elősegíti a bizalomra és tisztességes magatartásra épülő vállalati kultúra erősítését és a CSABAcast Kft. jó hírnevének megőrzését.

A Bejelentési rendszer nem alkalmazható az olyan jellegű panaszok kivizsgálására, ami valamelyik hatóság illetékességi körébe tartozna.

Kik jogosultak a bejelentések megtételére:

 • a Társaság által Foglalkoztatott;
 • az a Foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
 • a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött
 • az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll;
 • a Társaságban tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyvezetéséhez tartozó személy;
 • a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;
 • a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;
 • a Társasággal az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 • az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

Miként tehető meg a bejelentés:

A Bejelentést szóban személyesen vagy e-mailben, illetve levélben írásban lehet megtenni

A bejelentés megtételére a formanyomtatvány kitöltésével van lehetőség elektronikus vagy postai úton:

Bejelentési formanyomtatvány (szerkeszthető)

Bejelentési formanyomtatvány (nyomtatható)

A Visszaélés-bejelentési rendszert Hajdu Melinda, mint a Társaságnál erre a célra kijelölt, pártatlan személy működteti (a továbbiakban: Működtető).

Elérhetőségei:

visszaeles@csabacast.hu

CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft., 3032 Apc, Ipari park 2.

A Társaság honlapján a rendelkezésre álló formanyomtatványon, illetve űrlapon.

A munkáltatói visszaélés gyanújának bejelentéséhez a bejelentőnek a „bejelentési formanyomtatványt” kell kitöltenie. A bejelentés megtételekor annak eredményes kivizsgálhatósága céljából az alábbi főbb adatok, információk megadása szükséges:

 • a bejelentő egyes személyes adatai (neve, lakcíme, értesítési cím), jogi személy esetén annak székhelye és a bejelentést tevő törvényes képviselőjének neve (anonim bejelentés esetén ezen adatok megadása nem szükséges);
 • a bejelentésben érintett, magatartásában kifogásolt szervezet, személy(ek) neve;
 • az eset részletes leírása; és
 • az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információ

A bejelentéshez a bejelentő dokumentumot csatolhat, mely a bejelentést alátámasztja. A bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen, valós tények, adatok, információk és bizonyítékok alapján teszi meg, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

A bejelentést jóhiszeműen kell megtenni, a rosszhiszemű bejelentés jogi következményeket vonhat maga után. A jóhiszemű bejelentővel szemben nem alkalmazható semmiféle hátrányos megkülönböztetés, a bejelentésért felelősségre nem vonható.

A bejelentés kivizsgálása:

A Működtető a hozzá érkezett Bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja.

A Bejelentés kivizsgálása során a Működtető kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében a Bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.

A Bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

 1. a Bejelentést azonosíthatatlan Bejelentő tette meg (azonosíthatatlan a Bejelentő, ha a Bejelentő személyére vonatkozóan – az erre vonatkozóan tett ésszerű erőfeszítések dacára – nem áll a Működtető számára elegendő információ);
 2. a Bejelentést nem a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott, a Bejelentés megtételére jogosult személy tette meg;
 3. a Bejelentés ugyanazon Bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés
 4. a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a Bejelentésben érintett személy jogainak a Bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.